Informacje dla rodziców

Szkoła się zmienia – także w Gdańsku. Niestety, część zmian bezpośrednio ingeruje w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wartościami rodziców.

Rodzice w Gdańsku, a prawdopodobnie wkrótce także w innych miastach, mogą zostać zaskoczeni przez szkolne nowości w postaci zajęć z permisywnej edukacji seksualnej. Twoje dziecko, nawet w przedszkolu, zgodnie z zaleceniami WHO, może usłyszeć zachętę do eksperymentowania z dotykaniem narządów płciowych. Nastolatek może zostać “rozgrzeszony” z wątpliwości i zachęcony do wczesnej aktywności seksualnej z jedynym warunkiem: uzyskanie obopólnej przyjemności. Czy uważasz, że lepiej wychowywać do odpowiedzialności, jak to jest obecnie w ramach zajęć Wychowowaniw do Życia w Rodzinie (WDŻ), czy do koncentracji na przyjemności?

Wychowanie do wartości

czy do przyjemności?

 

W trakcie prac nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania wielokrotnie powracał temat edukacji dzieci. Uważamy, że zajęcia oparte na ideologii gender są poważnym zagrożeniem dla rozwoju psychoseksualnego młodego człowieka i mogą prowadzić do zaburzeń tożsamości.

Główne założenia edukacyjne wynikające z ideologii gender czyli negacja różnic pomiędzy kobietą a mężczyzną oraz zachęta do jak najwcześniejszej edukacji seksualnej są nieuzasadnione naukowo oraz szkodliwe społecznie. Setki prac naukowych opisujący różnice (zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej) pomiędzy kobietą a mężczyzną są lekceważone i negowane. Genderowi doktrynerzy nie widzą też związku pomiędzy wczesnym wprowadzaniem w świat seksualności i zachętą do eksperymentów w tym zakresie a późniejszymi problemem z identyfikacją seksualną i traktowaniem seksualności w sposób użytkowy oderwany od odpowiedzialności.

 

RÓŻNOŚĆ kobiety i mężczyzny NIE WYKLUCZA równości,

seksualizacja nie uczy miłości. 

Zachęcamy do aktywnego zaangażowania się  w szkole, do uczestnictwa w pracach trójek klasowych, do włączanie się w działania Rady Rodziców i Rady Szkoły. Jesteśmy przekonani, że aktywni i współpracujący rodzice są niezbędnym elementem dobrze funkcjonującego środowiska szkolnego.

Nauczyciele, Dzieci i Rodzice – pomimo różnych ról pełnionych w szkole i innego zakresu odpowiedzialności powinni współpracować. Sala szkolna nie może stać się miejscem walki ideologicznej ponieważ wszyscy na tym tracą. Dziecko ma prawo do przebywania w bezpiecznym środowisku i do pogłębiania wiedzy, Rodzice do wspierania wychowania zgodnie ze swoimi wartościami, Nauczyciele do docenienia trudu pracy z młodzieżą. Każdy konflikt powinien być rozwiązywany w oparciu o szacunek do drugiej osoby.

W szkole możemy wygrać tylko wtedy,

jeżeli wygrywamy wszyscy razem.

Pin It on Pinterest

Share This