Chrześcijańskie podejście do postulatów LGBT+

W trakcie spotkań związanych z Modułem na Rzecz Równego Traktowania pojawiały się głosy, że akceptacja postulatów środowisk LGBT+ powinna wypływać także z przesłanek religijnych.

Nic bardziej mylnego. Czym innym jest uznanie niezbywalnej godności każdego człowieka oraz wynikających z tego przynależnych mu praw, a czym innym akceptacja dla ideologii gender i wynikających z tego postulatów. 

Poniżej prezentujemy stanowisko Kościoła Katolickiego, w tym pasterzy archidiecezji gdańskiej oraz stanowisko pastorów z Trójmiasta.

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku

Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba zrównania różnego typu związków jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie zbudowanej.

Spotykamy się z różnymi postawami wobec działań podejmowanych przez zwolenników ideologii gender. Zdecydowana większość nie wie, czym jest ta ideologia, nie wyczuwa więc żadnego niebezpieczeństwa. Wąskie grono osób – zwłaszcza nauczycieli i wychowawców, w tym także katechetów i duszpasterzy – próbuje na własną rękę poszukiwać konstruktywnych sposobów przeciwdziałania jej. Są wreszcie i tacy, którzy widząc absurdalność tej ideologii uważają, że Polacy sami odrzucą proponowane im utopijne wizje. Tymczasem ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne struktury życia społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych. W przekazach części mediów jest ukazywana pozytywnie: jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do równouprawnienia.
(…)

W święto Świętej Rodziny zwracamy się z gorącym apelem do rodzin chrześcijańskich, do przedstawicieli ruchów religijnych i stowarzyszeń kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby odważnie podejmowali działania, które będą służyć upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest dzisiaj edukacja środowisk wychowawczych.

Papież Franciszek w rozmowie z polskimi biskupami

W Europie, Ameryce, Ameryce Łacińskiej, Afryce, niektórych krajach azjatyckich istnieje prawdziwa kolonizacja ideologiczna. Jedną z nich – mówię to jasno z „imienia i nazwiska” jest gender! Dzisiaj dzieci w szkole – właśnie dzieci!

Naucza się w szkole: że każdy może wybrać sobie płeć. A dlaczego tego uczą? Ponieważ podręczniki narzucają te osoby i instytucje, które dają pieniądze. Jest to kolonizacja ideologiczna, popierana również przez bardzo wpływowe kraje. I to jest straszne.

Kiedy rozmawiałem z Papieżem Benedyktem, który ma się dobrze i ma jasną myśl, powiedział mi: „Wasza Świątobliwość, to epoka grzechu wobec Boga Stwórcy”. To mądre! Bóg stworzył mężczyznę i kobietę; Bóg stworzył świat, w taki to konkretny sposób a my czynimy coś przeciwnego. Bóg obdarzył nas stanem „pierwotnym”, abyśmy uczynili go kulturą; a następnie z tą kulturą czynimy rzeczy, które sprowadzają nas do stanu „pierwotnego”. Słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI powinny skłonić nas do myślenia: „To epoka grzechu wobec Boga Stwórcy!”. Ta refleksja nam pomoże”

Katechizm Kościoła Katolickiego

2357 Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy na przestrzeni wieków i w różnych kulturach. Jego psychiczna geneza pozostaje w dużej części nie wyjaśniona. Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że “akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane”. Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane.

2358 Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej; dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji.

List otwarty pastorów z Trójmiasta
do Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
ws. Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie pozdrawiamy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z szacunkiem odnosimy się do wielu Pańskich inicjatyw jako gospodarza miasta Gdańska. Inwestycje budowlane, inicjatywy kulturalne, rozwój technologiczny i komunikacyjny to dziedziny, w których na przestrzeni kilku ostatnich lat widzimy ogromny rozwój. Doceniamy również Pańskie pragnienie bycia blisko mieszkańców i otwartość na nasz głos.

Dlatego jako pastorzy oraz przedstawiciele kościołów, wspólnot i organizacji protestanckich (chrześcijańskich) postanowiliśmy wyrazić nasze stanowisko w kwestii Pańskiego zaangażowania we wprowadzenie Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku oraz w promocję postulatów środowisk LGBTQ, które dalekie są od tolerancji, a stawiają sobie za cel kulturową przemianę, poczynając od chęci seksualnego edukowania naszych dzieci w gdańskich szkołach.

Powodem naszego zaniepokojenia nie jest bynajmniej nasz sprzeciw wobec samej idei równości. Uznajemy bowiem równość każdego człowieka bez względu na jego wiek, płeć, pochodzenie, przekonania czy orientację seksualną. Wierzymy bowiem, że będąc stworzeni na obraz i podobieństwo naszego Stwórcy, jako ludzie, wszyscy posiadamy wyjątkową godność. Z tego powodu uważamy, że osobom LGBTQ należy się szacunek jak każdemu bliźniemu i stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim oznakom szykanowania czy agresji wobec nich. Poniżanie i pogarda wobec drugiego człowieka to grzechy przeciwko istotom noszącym w sobie Boży obraz.

(…)

Wyrażając sprzeciw wobec działań promujących rozwiązłość i stawiających znak równości pomiędzy nią, a przymierzem małżeńskim pragniemy jednocześnie wyrazić przekonanie, że prywatne sprawy powinny pozostać w prywatnych miejscach. Uważamy, że w ramach wolności osobistej i prawa do prywatności każdy ma prawo do życia i postępowania w zgodzie z własnym sumieniem, odpowiadając za siebie przed Bogiem. Upodobania i zachowania seksualne są w każdym przypadku sprawą tak intymną, że nie nadają się do tego, by je obnosić po ulicach, a tym bardziej w szkołach. Nie chcemy dołączać do niechlubnych miast z historii, w których nieskrępowana seksualna niemoralność doprowadziła je do moralnego i cywilizacyjnego upadku.

Poparcie Prezydenta i Miasta Gdańska wobec postulatów środowisk homoseksualnych podsyca silną polaryzację i zaniepokojenie społeczeństwa w kwestii ochrony moralności młodego pokolenia Polaków. Dyskutowany obecnie Model na rzecz Równego Traktowania, w którym wymienionych jest wiele z naszych kościołów, to postulat rewolucyjnych obyczajowych i kulturowych zmian. Jest on bowiem wyrazem nieodpartej chęci środowisk LGBTQ, do postrzegania drugiego człowieka przez pryzmat seksualnych preferencji. Nie zgadzamy się na wprowadzenie w życie jego zapisów.

(…)

W naszym przekonaniu fakt stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże oznacza przede wszystkim poszanowanie i konieczność ochrony życia ludzkiego, przez co rozumiemy również ochronę naszych dzieci przed wartościami, które pozostają w sprzeczności z naturą Trójjedynego Boga. Rozumiemy, że każdy ma prawo do swojego stylu życia, nie ma jednak prawa do indoktrynowania cudzych dzieci wbrew woli ich rodziców.

Kończąc, zapewniamy Pana o naszym szacunku i modlitwie o Pańską pracę oraz wierność wobec powołania do bycia gospodarzem pięknego miasta jakim jest Gdańsk.

Z poważaniem,

Reprezentanci kościołów, wspólnot, organizacji protestanckich w Trójmieście (alfabetycznie):

Aleksander Bałuczyński –  pastor, Kościół Chrześcijański „Nowe Pokolenie” w Gdyni
Paweł Bartosik – pastor, Ewangeliczny Kościół Reformowany w Gdańsku
Konrad Grondys – wikariusz, Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Sopocie
Michał Hałas – pastor, Kościół Zielonoświątkowy Zbór “Eklezja” Gdynia
Jarosław Jarosz – pastor, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku
Piotr Jurago – przewodniczący rady, Zbór Chrześcijan Baptystów w Gdyni
Wojciech Kasprzyk – pastor, Kościół Boży w Chrystusie w Gdańsku
Dariusz Mach – pastor, Kościół Chrześcijański Słowo Wiary w Gdyni
Robert Miksa – pastor, I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku
Bogdan Palmowski – prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni
Adrian Stróżek – pastor, II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku
Maciej Strzyżewski – pastor, Kościół Uliczny w Gdańsku
Mariusz Zając – pastor, Kościół Ewangeliczny Misja Łaski w Gdańsku

O koniu trojańskim w Gdańsku – Marsz dla Życia i Rodziny

Biskup gdański Wiesław Szlachetka

10 czerwca 2018

Równość wg LGBTQ vs równość wg Pisma Świętego

Wykład gdańskiego pastora Pawła Bartosika

20 maja 2018

Pin It on Pinterest

Share This