Dokumenty

Przykładowe analizy prawne dotyczące kwestii promowania postulatów grup LGBT przygotowane przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Analiza Dokumentu Komisji Europejskiej „List of actions by the Commission to advance LGBTI equality” w kontekście jego zgodności z polskim porządkiem prawnym.

“Autorzy dokumentu, wskazując jako podstawę proponowanych działań art. 21 Karty Praw Podstawowych, postulują podjęcie działań skierowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na tożsamość genderową, przy czym art. 21 KPP nie uwzględnia gender identity jako przesłanki dyskryminacyjnej¸ jak i w ogóle nie odnosi się do pojęcia gender. Pojęcie gender identity nie posiada definicji prawnej i budzi liczne kontrowersje”

Analiza Dokumentu Komisji Europejskiej ,,List of actions by the Commission to advance LGBTI equality”

“Omawiany projekt dyrektywy antydyskryminacyjnej od lat budzi znaczne kontrowersje na forum międzynarodowym – przeciwko jego przyjęciu protestują państwa, takie jak Niemcy i Holandia, oraz liczne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia przedsiębiorców. Projekt dyrektywy zawiera szereg propozycji, które w istotnym stopniu ograniczają swobodę umów oraz wolność działalności gospodarczej. Dyrektywa rozszerza zakres obowiązywania prawa antydyskryminacyjnego, co w znacznym stopniu ograniczy możliwość korzystania z powyższych praw przez podmioty równorzędne.”

Uwagi do dokumentu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej “Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in the EU. Comparative legal analysis”

“Autorzy posługują się niejasnymi pojęciami m.in. gender, intersex people, homophobia, transphobia. Nadaje się im szerokie znaczenie, które nie ma odniesienia do rzeczywistości biologicznej ani medycznej. Tytułem przykładu, pojęcie „interseksualny”, które w medycznym znaczeniu powinno opisywać zjawisko hermafrodytyzmu, jest w tekście definiowane jako „wspólny termin dla wielu wariantów cech płciowych”

List uczestników i obserwatorów Modułu Ekspertów do Prezydenta Miasta Gdańska, Radnych oraz Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania

8 lutego 2018

“Jako uczestnicy Modułu Ekspertów, niżej podpisani przedstawiciele środowisk zaproszonych do udziału w pracach Modelu, zaobserwowaliśmy szereg nieprawidłowości przy jego organizacji i prowadzeniu. Będąc mieszkańcami Gdańska i czując się odpowiedzialnymi wobec całej społeczności naszego miasta za decyzje, które zostaną podjęte przez Moderatorów Modułu, pragniemy zawiadomić Państwa o zaobserwowanych przez nas uchybieniach”

List Prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus do Prezydenta miasta Gdańska

28 lutego 2018

“Propozycja przedstawienia danych z badań naukowych dotyczących problematyki rodziny i jej dyskryminacji, jakie są w posiadaniu Związku Dużych Rodzin “Trzy Plus”, została odrzucona. Na ostatnim spotkaniu przedstawiono wyniki prac zespołów grup przesłankowych, na które nasz reprezentant ja Ekspert Modelu nie był zaproszony a wyniki badań grup były, jego zdaniem, jednostronne i częściowo błędnie interpretowane.”

List otwarty gdańskiego pastora do Prezydenta Gdańska

19 kwietnia 2018

“Panie Prezydencie, Jest Pan „gospodarzem” pięknego miasta i odpowiada za jego bezpieczeństwo, rozwój i wizerunek. Ów przywilej został Panu powierzony w wyborach, jednak nie mógłby Pan zostać prezydentem miasta gdyby nie zostało to Panu “dane z góry” (Jn 19.11). Dlatego w pierwszej kolejności za sprawowany mandat odpowiada Pan przed Bogiem w Trójcy Jedynym, zaś w drugiej przed mieszkańcami.

Rozumiem, że Pana decyzje wpisują się w kontekst tworzenia „nowoczesnego, europejskiego” miasta. Jednak wprowadzając w życie zapisy Europejskiej Karty Równość Kobiet i Mężczyzn oraz edukację, która wprowadza grzech i niemoralność do szkół oraz przestrzeni publicznych (broszura Zdrowe Love) cofa Pan standardy naszego miasta do starożytnych kultur, w których brak odniesień do moralnego standardu jakim jest Bóg i Jego Słowo poprowadziło je do seksualnego zamieszania, przedmiotowego traktowania kobiet i dzieci oraz impotencji pod względem twórczego rozwoju.”

 

Oświadczenie Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie archidiecezji Gdańskiej ws. Pikiety „Stop demoralizacji”

14 kwietnia 2018

“Jesteśmy przedstawicielami tradycyjnych rodzin, trwałych małżeństw w których wychowujemy dzieci obdarzając je miłością i troską. Nie zgadzamy się na negowanie naszych postaw tylko dlatego, że są uznawane za stereotypowe. Protestujemy też przed prowadzaniem ideologii obecnej już u naszych zachodnich sąsiadów, w której każda negatywna wypowiedź o homoseksualizmie będzie zakrzyczana jako niepoprawna polityczne, agresywna czy niedopuszczalna. Zależy nam na rzetelnym dialogu uwzględniającym realia naszego społeczeństwa.”