Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

utworzone przez | lut 25, 2019 | Aktualności, Działać

Prawdopodobnie jako pierwsi w Polsce chcemy wystąpić do Rady Miasta Gdańska z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Przygotowany przez nas projekt:

Uchwała Rady Miasta Gdańsk

Nr ……………… z dnia …………………….

Dot. udziału dzieci w zajęciach dodatkowych wyłącznie zgodnych ze światopoglądem rodziców lub opiekunów prawnych

§1.

Rodzice i opiekunowie prawni mogą wyrazić zgodę na udział ucznia w dodatkowych zajęciach wyłącznie po zapoznaniu się ze szczegółowym planem zajęć, scenariuszem, materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć, przekazywanymi treściami oraz personaliami prowadzących.

§2.

Zgoda, o której mowa w pkt. 1, musi być wyrażona pisemnie z oznaczeniem tematu zajęć dodatkowych, organizacji prowadzącej, personaliów osób prowadzących oraz terminu i miejsca prowadzenia zajęć.

§3.

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do przedstawienia rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia klasy, w której planowane są dodatkowe zajęcia, szczegółowego planu zajęć, scenariusza, materiałów wykorzystywanych podczas zajęć, przekazywanych treści oraz personaliów osób prowadzących zajęcia nie później niż 7 dni przed planowanymi zajęciami.

§4.

Ilekroć w uchwale mowa o „zajęciach dodatkowych”, chodzi o warsztaty, szkolenia, prelekcje i inne formy prowadzone przez osoby spoza grona pedagogicznego danej szkoły, przedszkola lub placówki, zarówno w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, jak i innych form.

§5.

Wprowadza się zmianę w uchwale Model na rzecz Równego Traktowania przyjęty uchwałą nr LV/1566/18 Rady miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r., dodając w par. 2 pkt 2 w brzmieniu:

  1. Obejmuje osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po zapoznaniu się ze szczegółowym planem zajęć, scenariuszem, materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć, przekazywanymi treściami oraz personaliami prowadzących.

§6.

Wprowadza się zmianę w uchwale w sprawie Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2017–2020 pod nazwą: ,,Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska” z dnia 5 czerwca 2017r. dodając w par. 2 pkt 2 w brzmieniu:

  1. Obejmuje osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po zapoznaniu się ze szczegółowym planem zajęć, scenariuszem, materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć, przekazywanymi treściami oraz personaliami prowadzących.

 

Uzasadnienie

Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami wynika wprost z art. 48 ust. 1 Konstytucji), a konstytucyjna gwarancja wolności sumienia obejmująca prawo rodziców do zapewniania wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami wynika z art. 53 ust. 3 Konstytucji. Powyższe treści są potwierdzone w brzmieniu Preambuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – oraz w art. 1 pkt. 2 tejże ustawy i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Określenie formalnych regulacji dotyczących trybu pozyskania zgód rodziców lub opiekunów prawnych należy do organu prowadzącego. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańsk.

Projekt przygotowany przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej (na podstawie art. 41a Ustawy o Samorządzie Gminnym) „dot. udziału dzieci w zajęciach dodatkowych wyłącznie zgodnych ze światopoglądem rodziców lub opiekunów prawnych”, złożonych z 10 mieszkańców Gdańska popartych przez ponad 300 mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Chętnych do wsparcia naszej inicjatywy zachęcamy do pobrania formularza listy podpisów osób popierających. Odbierzemy gotowe podpisy – prosimy o kontakt: odpowiedzialnygdansk@gmail.com

 

Pin It on Pinterest

Share This